A Trip to the Theatre: Hamilton

Edred Utomi as Hamilton